جواب علوم تجربی هفتم صفحه 45 از معدن تا خانه

فکرکنید صفحه 45

برای محافظت از منابع طبیعی سه راه پیشنهاد شده است که عبارت اند از:
«کاهش مصرف، بازیافت، مصرف دوباره »
نمودار مجاور، کدام یک از راه های بالا را برای حفظ منابع آهن نشان می دهد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

در این شکل از وسیله آهنی استفاده شده برای تولید دوباره آن استفاده می شود که بازیافت نامیده می شود . بازیافت بر خلاف تولید از سنگ معدن ، انرژی و مواد کم تری نیاز دارد و  همچنین به حفظ طبیعت و منابع طبیعی کمک شایانی می کند.

 

گفت و گو کنید صفحه 45

هر یک از عبارت های داده شده به یکی از روش های محافظت از منابع طبیعی و
محیط زیست اشاره می کند. دربارهٔ اینکه هر عبارت بیانگر کدام روش است در کلاس گفت و گو کنید.
الف) ظرف های شیشه ای سس، ترشی و … را می توان شست و حبوبات را داخل آنها نگهداری کرد.

مصرف دوباره
ب) برای خرید میوه با خود زنبیل یا کیسهٔ پارچه ای می بریم.

کاهش مصرف
پ) قوطی ها و ظرف های فلزی خراب را در کارخانه پس از ذوب کردن به حالت شمش در می آورند.

بازیافت

دکمه بازگشت به بالا