جواب علوم تجربی هفتم صفحه 44 از معدن تا خانه

فعالیت صفحه 44

نمودار زیر زمان تقریبی پیش بینی شده(بر حسب سال) برای پایان یافتن اندوخته های شناخته شده از چند ماده را نشان می دهد. دربارهٔ داده های این نمودار در کلاس گفت و گو کنید.

عکس: نمودار زمان تقریبی پایان یافتن برخی اندوخته های طبیعی (سال)/ قسمت عمودی زمان(سال) از 50 تا 400 سال، قسمت افقی نوع ماده

جواب: به ترتیب از بیشتر بع کمتر

کروم، بالای 350 سال

آهن، 300 سال

مس، بین 50 تا 100 سال

سرب، 50 سال

قلع، زیر 50 سال

روی، زیر 50 سال،کمتر از قلع

طلا،  زیر 50 سال، کمتر از روی

 

طبق نمودار بالا می فهمیم که فلزاتی مثل طلا و روی ذخایر کمی دارند و به همین دلیل بسیار کمیاب و گران هستند.

زمان تقریبی پایان یافتن این اندوخته ها به میزان ذخایر و میزان درخواست مردم برای آن بستگی دارد . هرچه میزان درخواست افزایش و میزان ذخایر کاهش یابد ، این زمان کاهش می یابد و بلعکس.

دکمه بازگشت به بالا