آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 42 از معدن تا خانه

فعالیت صفحه 42

در یک پژوهش گروهی، مزایا و معایب بهره برداری از یک معدن در استان محل زندگی خود را از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بررسی، و به کلاس گزارش کنید.

معایب آن عبارتند از:

  • افزایش آلودگی و پخش شدن ذرات در هوا
  • زیبایی شهر از بین می رود
  • کاهش امنیت شهر مخصوصا برای کودکان
  • آسیب به محیط زیست
  • افزایش آلودگی صوتی در کنار آلودگی ظاهری

 

مزایای آن عبارتند از:

  • کمک به کسب و کار کاسب های محل
  • افزایش اشتغال و کاهش درصد بیکاران
  • تامین مواد مورد نیاز کارخانه ها
  • افزایش مهاجرت افراد به آن شهر
  • کمک به اقتصاد کشور

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …