جواب علوم تجربی هفتم صفحه 4 تفکر و تجربه

فعالیت صفحه 4

١- شش بشر ١٠٠ میلی لیتری بردارید. آنها را شماره گذاری کنید و با استفاده از استوانهٔ مدرج ٥٠ میلی لیتر آب داخل آنها بریزید.

٢- از موادّ جامد به اندازهٔ یک قاشق کوچک و از موادّ مایع چند قاشق بردارید و به آب داخل بشرها بیفزایید.

٣- با همزن، محتویات هر بشر را هم بزنید و مشاهدات خود را یادداشت کنید.
٤- اطلاعات به دست آمده از آزمایش را در جدول زیر ثبت کنید.

موادی که در آب حل شدند موادی که در آب حل نشدند
نمک برادۀ آهن
اتانول گوگرد
جوهرنمک نفت

 

گفت و گو صفحه 4

ربارهٔ حل یک مسئله به روش علمی گفت وگو کنید و مراحل آن را بنویسید.

1-مشاهده 2-جمع آوری اطلاعات 3-فرضیه سازی 4-آژمایش فرضیه 5-تکرار آزمایش 6-نتیجه گیری

دکمه بازگشت به بالا