آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 37 از معدن تا خانه

حل تمرین علوم هفتم|بخش سوم،درس پنجم:از معدن تا خانه

فکرکنید صفحه 37

شکل زیر مراحل کلی تولید تقریباً 500 کیلوگرم آهن را از سنگ معدن نشان می دهد. با بررسی دقیق آن به پرس شهای مطرح شده پاسخ دهید.

الف) مقدار آهن مورد نیاز ساختن خانهٔ مسکونی را که در آن زندگی می کنید به طور تقریبی حساب کنید.
ب) با توجه به پاسخ پرسش الف، حساب کنید برای تأمین میزان آهن به کار رفته در خانهٔ شما چند تن سنگ آهن مصرف شده است.

اگر در نظر بگیریم که برای هر متر مربع 30 کیلوگرم فلز آهن به کار رود و خانه شما حدوداً 100 متر باشد در نتیجه 100×30=3000  کیلوگرم فلز نیاز است و درنتیجه 6000 کیلوگرم سنگ معدن بدر خانه ما به کار رفته است.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …