آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 3 تفکر و تجربه

حل تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس یک:تفکر و تجربه

علم و کنجکاوی صفحه 3

مواد: نفت، گوگرد، جوهر نمک، برادهٔ آهن، اتانول، نمک

دانش آموز: آیا همهٔ این مواد در آب حل می شوند؟

معلّم: پیش بینی گروه شما چیست؟

نمک ، اتانول ، جوهرنمک در آب حل می شود.

برادۀ آهن ، گوگرد ، نفت در آب حل نمی شود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …