جواب علوم تجربی هفتم صفحه 28 مواد پیرامون ما

فکرکنید صفحه 28

1- خواص مورد انتظار برای لیوان شیشه ای، میلهٔ چوبی، بشقاب سرامیکی، خط کش پلاستیکی و قوطی آلومینیمی را پیش بینی و جدول زیر را کامل کنید.

نام جسم/خاصیّت شکننده-چکش خوار رسانا-نارسانای الکتریکی انعطاف پذیر-انعطلاف ناپذیر شفاف-کدر
لیوان شیشه ای شکننده نارسانا انعطاف ناپذیر شفاف
خط کش پلاستیکی شکننده نارسانا انعطاف ناپذیر کدر
قوطی آلومینیمی چکش خوار رسانا انعطاف ناپذیر کدر
مداد چوبی شکننده نارسانا انعطاف ناپذیر کدر
بشقاب سرامیکی شکننده نارسانا انعطاف ناپذیر کدر
تایر اتومبیل نارسانا انعطاف ناپذیر کدر

 

2- با بررسی شکل زیر، چکش خوار بودن فلز ها را با توجه به ساختار اتمی آنها توضیح دهید.

با وارد کردن ضربه به فلز، اتم ها با هم حرکت می کند و به شکل لایه ای تغییر مکان می دهند و شکل می گیرند.

دکمه بازگشت به بالا