جواب علوم تجربی هفتم صفحه 24 اتم ها؛الفبای مواد

فکرکنید صفحه 24

شکل الف، وضعیت ذره های هوای درون بطری را هنگامی که در آب سرد قرار دارد،
نشان می دهد. با توجه به آنچه آموختید، وضعیت ذره های هوای درون بطری را، هنگامی که
در آب داغ قرار دارد(شکل ب) رسم کنید. پاسخ خود را توضیح دهید.

عکس الف: بطری آب سرد

عکس ب: بطری آب گرم

با افزایش دما فاصله ی بین ذرات هوا افزایش و در نتیجه افزایش حجم پیدا می کند و مقداری از آن وارد بادکنک می شود و در نتیجه آن را باد می کند.

دکمه بازگشت به بالا