جواب علوم تجربی هفتم صفحه 23 اتم ها؛الفبای مواد

گفت و گو کنید صفحه 23

نمودار 2 میزان افزایش حجم مقدار یکسانی از چند ماده را در اثر گرم کردن به مقدار یکسان نشان می دهد. دربارهٔ داده های این نمودار در کلاس گفت وگو کنید.

این نمودار نشان می دهد که در اثر گرما دادن مقدار یکسانی از مواد، اول مواد گازی بیشترین افزایش حجم را دارند سپس مایعات و در انتها به ترتیب  جامد فلزی و جامد نافلزی کم ترین افزایش حجم را دارند. و این به دلیل این است که در گازها فاصله ی مولکول ها بیشتر و نیروی جاذبه زیادی به هم وارد نمی کنند در نتیجه هنگام گرم کردن راحت تر از هم دور شده و فاصله می گیرند .

 

آزمایش کنید صفحه 23

یک بطری شیشه ای بردارید و یک بادکنک را محکم به درِ آن ببندید. حال یک پارچ پلاستیکی را تا نیمه از آب سرد پر کنید و بطری را درون آن قرار دهید؛ سپس پارچ پلاستیکی را تا نیمه از آب داغ پر کنید و دوباره بطری را درون آن قرار دهید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.
هشدار: هنگام استفاده از آب داغ نکات ایمنی را رعایت کننید.

آب سرد باعث می شود که هوای درون بطری کاهش حجم پیدا کند و فاصله ی بین مولکول های کاهش پیدا کند در نتیجه هوای درون بادکنک وارد بطری شود و باد بادکنک خالی شود و برعکس آب گرم باعث می شود فضای بین مولکول های گاز افزایش و در نتیجه حجم گاز افزایش یابد . با افزایش حجم گاز درون بطری مقداری از آن وارد بادکنک شده و آن را باد می کند.

دکمه بازگشت به بالا