جواب علوم تجربی هفتم صفحه 19 اتم ها؛الفبای مواد

فکرکنید صفحه 19

دانش آموزی با استفاده از نتایج آزمایش های صفحه قبل، برخی از ویژگی های مواد را در دو گروه جداگانه در جدول زیر نوشته است. با بررسی آن به پرسش ها پاسخ دهید.

گروه(1) گروه(2)
سطح برّاق دارند. سطح برّاق ندارند.
اغلب روی آب فرو میروند اغلب روی آب شناور می مانند.
با ضربه خورد نمی شوند. با ضربه خورد می شوند.
رسانا هستند. رسانا نیستند.

الف) جدول را کامل کنید.
ب)برای هر یک از گروه ها یک عنوان انتخاب کنید.

پ) اگر بخواهید عنوان فلز و نافلز را به گروه های بالا نسبت دهید، کدام واژه را به
گروه ( 1) و کدام را به گروه ( 2) نسبت می دهید.

گروه (1)=فلزها /گروه(2)=نافلزها
ت) عنصرهای زیر را در دو گروه فلز و نافلز طبقه بندی کنید.

«نقره،آلومینیم،طلا،کربن،گازنیتروژن،گازاکسیژن،مس،آهن،گوگرد»

فلزها=نقره،آلومینیم،طلا،مس،آهن

نافلز=کربن،گاز نیتروژن ، گاز اکسیژن ، گوگرد

دکمه بازگشت به بالا