آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 17 اتم ها؛الفبای مواد

فعالیت صفحه 17

هدف از این فعالیت ایناست که ما برای پی بردن به مسئله نباید حتماً به طور مستقیم آن  را مشاهده کنیم و می توانیم با استفاده از حدس زدن،پیش بینی و حواس پنجگانه به آن پی ببریم.

پس از بررسی پیشنهاد ها و جواب واقعی پی می ریم که با حدس زدن تا حدود زیاد می توانیم به ویژگی ها ماده پی ببریم.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …