آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 14 اتم ها؛الفبای مواد

حل تمرین علوم هفتم|بخش دوم،درس سوم: اتم ها؛الفبای مواد

فعالیت صفحه 14

فهرستی از موادی را که می شناسید، تهیّه، و دربارهٔ آن در کلاس گفت وگو کنید

فلز ، گچ ، شیشه ، آب ، خاک ، ابریشم ، شکر و …

1- چه تعداد مادهٔ دیگر می شود به فهرست شما اضافه کرد؟ بسیار زیاد
2- تصور کنید که هیچ یک از این مواد را در اختیار نداشته باشید؛ در این صورت زندگی چگونه خواهد بود؟

زندگی اصلاً امکان پذیر نبود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …