آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 128 تبادل با محیط

آزمایش کنید صفحه 128

وسایل و مواد: کلیهٔ سالم گوسفند، تیغ جراحی ، سوند
روش آزمایش
ابتدا بخش های خارجی کلیه و پوشش آن را بررسی کنید.
پوشش نازک کلیه را جدا کنید و از طول، آن را برش دهید.
بخش های قشری، مرکزی، لگنچه و میزنای را مشخص کنید.
بخش های قشری و مرکزی را با هم مقایسه کنید.

بخش مرکزی به شکل هرم هایی قرار  گرفته که راس آن ها به سمت لگنچه و قاعده ان ها به ست بخش قشری است همچنین هم توسط بخش قشری حاوی نفرون ها احاطه شده است.
لگنچه چه مشخصاتی دارد؟

حالت قیفی شکلی دارد که ادرار را جمع می کند و به داخل میزنای میریزد تا آن را از کلیه خارج  کند.

سوراخ وسط آن به کجا وصل می شود؟ به لوله میزنای

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …