جواب علوم تجربی هفتم صفحه 122 گردش مواد

فعالیت صفحه 122

با توجه به شکل های قبل و تشریح قلب که انجام دادید در جدول زیر مشخص کنید کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ مربوط است.

 

ویژگی سرخرگ سیاهرگ
به بطن ها متصل اند.
به دهلیز ها متصل اند.
خون را از قلب خارج می کنند.
خون را به قلب برمیگردانند.
خون را به سایر اندام می برند.
خون را از اندام ها خارج می کنند.

 

فعالیت صفحه 122

-نبض خود را حداقل در سه نقطهٔ بدن حس و شمارش کنید.

نبض برآمدگی ناشی از فشار خون را در سرخرگ ها و سیاهرگ ها می توان بررسی کرد. برای بررسی می توان مچ دست ، مچ پا ، زیر گوش یا سمت راست گردن را بررسی کرد.
-پزشکان به جای استفاده از گوشی برای شمارش ضربان قلب از نبض استفاده می کنند؛ چرا؟

در واقع نبض ناشی از ضربان قلب است. هنگامی که قلب می تپد ، خون را با فشار به درون سرخرگ ها می دهد و به صورت نبض احساس می شود پس تعداد تپش ها با تعداد ضربان قلب یکسان است .
-نبض خود و دوستانتان را قبل و بعد از مدتی که دویدید، اندازه بگیرید. چرا نبض در وضعیت های مختلف متفاوت است

فعالیت های ورزشی باعث می شوند تا اعضای مختلف بدن نیاز به اکسیژن و غذای بیشتری داشته باشند.

پس بعد از ورزش خون رسانی به قسمت های مختلف بدن مثل پاها افزایش می یابد تا اکسیژن مورد نظر را به آن ها برساند درنتیجه جریان خون افزایش می یابد و تعدادضربان قلب و نبض افزایش می یابد.

دکمه بازگشت به بالا