جواب علوم تجربی هفتم صفحه 121 گردش مواد

فکرکنید صفحه 121

در شکل زیر مراحل کار قلب را مشاهده می کنید. به مجموع این سه مرحله ضربان قلب می گویند. خون در هر مرحله چه مسیری را طی می کند؟

عکس: از چپ به راست/ استراحت عمومی، انقباض دهلیزها، بزرگ سرخرگ آئورت، بزرگ سیاهرگ ها، سرخرگ ششی، دریچه های سینی، دریچه دولختی، دریچه سه لختی، انقباض بطن ها

جواب:

 

مرحله استراحت عمومی :دهلیز راست و چپ و سیاهرگ های متصل به آن ها

انقباض دهلیزها : دهلیز ها منقبض می شوند و خون وارد بطن ها می شود.

انقباض بطن ها : بطن ها منقبش می شوند و خون وارد سرخرگ ها می شوند.

دکمه بازگشت به بالا