آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 120 گردش مواد

فعالیت صفحه 120

الف) دربارهٔ درستی یا نادرستی عبارت زیر در گروه خود گفت وگو کنید.
همهٔ سرخرگ ها خون روشن و همهٔ سیاهرگ ها خون تیره دارند.

این عبارت درست نمی باشد زیرا سرخرگ ه خروجی از بطن راست که “سرخرگ ششی” نام دارد ، حامل خون تیره هستند.  سیاهرگ هایی که وارد دهلیز چپ می شود “سیاهرگ های ششی” نام دارند که حامل خون تمیز هستند.

ملاک نام گذاری مسیر حرکت است ؛ هر رگی که به قلب وارد می شود “سیاهرگ” و  هر رگی که از قلب خارج می شود”سرخرگ” نام دارد.
ب) مسیر حرکت خون در حفره ها، دریچه ها و رگ های اصلی قلب را با ذکر نام و با استفاده از پیکان، مشخص، و دربارهٔ درستی آن در گروه خود گفت وگو کنید.در گزارش خود خون تیره و روشن را با رنگ های مختلف نشان دهید.

دهلیزراست(خون تیره)←دریچه سه لختی(خون تیره)←بطن راست(خون تیره)←سرخرگ ششی(خون تیره)←شش←سیاهرگ های ششی(خون روشن)←دهلیز چپ(خون روشن)←دریچه دولختی(خون روشن)←بطن چپ(خون روشن)←آئورت(خون روشن)

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …