جواب علوم تجربی هفتم صفحه 120 گردش مواد

فعالیت صفحه 120

الف) دربارهٔ درستی یا نادرستی عبارت زیر در گروه خود گفت وگو کنید.
همهٔ سرخرگ ها خون روشن و همهٔ سیاهرگ ها خون تیره دارند.

این عبارت درست نمی باشد زیرا سرخرگ ه خروجی از بطن راست که “سرخرگ ششی” نام دارد ، حامل خون تیره هستند.  سیاهرگ هایی که وارد دهلیز چپ می شود “سیاهرگ های ششی” نام دارند که حامل خون تمیز هستند.

ملاک نام گذاری مسیر حرکت است ؛ هر رگی که به قلب وارد می شود “سیاهرگ” و  هر رگی که از قلب خارج می شود”سرخرگ” نام دارد.
ب) مسیر حرکت خون در حفره ها، دریچه ها و رگ های اصلی قلب را با ذکر نام و با استفاده از پیکان، مشخص، و دربارهٔ درستی آن در گروه خود گفت وگو کنید.در گزارش خود خون تیره و روشن را با رنگ های مختلف نشان دهید.

دهلیزراست(خون تیره)←دریچه سه لختی(خون تیره)←بطن راست(خون تیره)←سرخرگ ششی(خون تیره)←شش←سیاهرگ های ششی(خون روشن)←دهلیز چپ(خون روشن)←دریچه دولختی(خون روشن)←بطن چپ(خون روشن)←آئورت(خون روشن)

دکمه بازگشت به بالا