آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 113 سفرغذا

فکرکنید صفحه 113

آیا برای شما پیش آمده است که غذا در گلویتان بپرد؟ در آن موقع چه حسی داشتید؟

باتوجه به شکل 4 بگویید چرا این اتفاق افتاده است؟

در این مواقع مقداری از غذا از اپی گلوت عبور کرده و وارد نای شده و یا فقط دردهانه آن گیر کرده است که ممکن است باعث سرفه و خفه شدن شود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …