جواب علوم تجربی هفتم صفحه 113 سفرغذا

فکرکنید صفحه 113

آیا برای شما پیش آمده است که غذا در گلویتان بپرد؟ در آن موقع چه حسی داشتید؟

باتوجه به شکل 4 بگویید چرا این اتفاق افتاده است؟

در این مواقع مقداری از غذا از اپی گلوت عبور کرده و وارد نای شده و یا فقط دردهانه آن گیر کرده است که ممکن است باعث سرفه و خفه شدن شود.

دکمه بازگشت به بالا