جواب علوم تجربی هفتم صفحه 110 سفرغذا

حل تمرین علوم چهارم|بخش پنجم،درس سیزدهم:سفرغذا

فکرکنید صفحه 110

فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه برای گوارش غذا طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟

حفره ای برای ورود غذا – لوله ای برای رسیدن غذا به داخل بدن – و قسمت هایی برای گوارش و جذب و در نهایت برای دفع مواد جذب نشده و گوارش نشده

دکمه بازگشت به بالا