آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 11 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

فعالیت صفحه 11

با استفاده از ساعت یا زمان سنج، زمان میانگین ضربان قلب هر یک از اعضای گروه خود را اندازه گیری کنید. برای این منظور تعداد ضربان ها را در یک دقیقه بشمارید. این کار را برای هر نفر، سه بار تکرارکنید و میانگین آن را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی نشان دهید.

نام فرد تعداد ضربان قلب
علی 74
سپهر 71
محمد 75

 

جواب: روی نمودار بازه ی 70 تا 75 را مشخص می کینم و علامت می زنیم.

علی 74

سپهر 71

محمد 75

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …