جواب علوم تجربی هفتم صفحه 108 سفره سلامت

فعالیت صفحه 108

با توجه به شکل زیر، سفر مواد معدنی را از خاک تا بدنتان در چند جمله بنویسید.

مواد معدنی در خاک وجود دارند که با کاشتن گیاهان و فتوسنتز توسط آن ها مواد مغذی ساخته می شود.  حالا دو راه برای رسیدن به بدن ما دارند. یک این که ما می توانیم به طور مستقیم از همان گیاهان تغذیه کینیم و مواد مغذی را به ان برسانیم و یا اینکه  حیوانات گیاهخوار آن هارا تغذیه کنند و ما از گوشت آن ها استفاده کنیم تا این مواد به بدنمان برسند.

 

پرسش متن صفحه 108

همچنین آب در اطراف و درون یاخته ها وجود دارد؛ اما آب بدن ما چگونه تأمین می شود؟

آب آشامیدنی ، آب درون میوه ها و سبزیجات و …

 

 

فعالیت صفحه 108

الف) برای تعیین مقدار آبی که در میوه ها و سبزی ها وجود دارد، فعّالیتی طراحی و اجرا کنید. آیا نتایج گروه ها یکسان است؟

میوه و سبزی مورد نظر را به دقت وزن می کنیم سپس آن ها را گرما می دهیم و یا در جریان هوای آزاد می گذاریم و سپس بعد از خشک شدن آن ها را دوباره به دقت وزن می کنیم. میبینیم که تفاوت وزن قبل هرکدام  از آن ها با دیگری فرق دارد و یکسان نیست.

اگر پاسخ «نه» است. دلایلی برای این تفاوت ارائه دهید.

زیرا بستگی به نوع میوه یا سبزی دارد.

ب) با ارائهٔ دلیل، درستی یا نادرستی این جمله را بررسی کنید :«نیاز همۀ افراد به نوشیدن آب یکسان است».

زیا نیاز افراد به آب بستگی به میزان فعالیت ، سن فرد ، جنسیت فرد و میزان سوخت و ساز تعریق بدن و … دارد.

دکمه بازگشت به بالا