جواب علوم تجربی هفتم صفحه 10 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

خود را بیازمایید صفحه 10

دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک کلید، نخست با ترازو، جرم آن را اندازه گیری کرد (12g)؛ سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانۀ مدرج و مقداری آب ، اندازه گرفت. با توجه به اعداد روی شکل، چگالی کلید را حساب کنید.

عکس: استوانه 50 میلی لیتری

عکس: استوانه 53 میلی لیتری که کلید داخل آن است.

حجم = 3 سانتی مترمکعب

12 تقسیم بر 3 می شود =4

چگالی=4 گرم بر سانتی متر مکعب

 

فعالیت صفحه 10

دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک سنگ کوچک، ابتدا جرم آن را با ترازو اندازه می گیرد و مقدار ٤٠٠ گرم را به دست می آورد، سپس آن را درون استوانهٔ مدرجی که ٥٠٠ سانتی متر مکعب آب دارد، می اندازد. سطح آب روی ٦٠٠ سانتی متر مکعب قرار می گیرد. چگالی سنگ چقدر است؟

حجم ثانویه را منهای حجم اولیه می کنیم و 100 سانتی متر مکعب به دست می آید. سپس جرم را تقسیم بر حجم می کنیم و جواب می شود چگالی که 4 گرم بر سانتی متر مکعب می شود.

 

دکمه بازگشت به بالا