جواب علوم تجربی نهم صفحه 8 مواد و نقش آن ها در زندگی

گفت و گو کنید صفحه 8

در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوستهٔ زمین و بدن انسان، نشان داده شده است.
دربارهٔ داده های این دو شکل گفت وگو کنید.

فراوان ترین عنصر تشکیل دهنده زمین اکسیژن و سپس سیلیسم (نوعی شبه فلز) می باشد.

و همانند زمین بیشتر عنصر موجود در بدن ما اکسیژن و  پس از آن  برخلاف زمین کربن می باشد.

اکسیژن عملاً حیاتی ترین عنصر برای زندگی ما می باشد و نبود آن باعث نابودی نسل بشر خواهد شد. به همین دلیل شناخت اکسیژن ، چگونگی تامین آن و چگونگی جلوگیری از اتمام آن از مهم ترین دغدغه های بشر بوده است و خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا