آخرین خبرها

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6

مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را رسم کنید. توضیح دهید مدل اتمی کدام یک از این عنصرها به هم شباهت دارند؟

لایه آخر نیتروژن و فسفر هردو 5 الکترون دارند

لایه آخر کربن و سیلیسیم هردو 4 الکترون دارند.

 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 7 مواد و نقش آن ها در زندگی

فعالیت صفحه 7 الف) عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفته اند چه ویژگی مشترکی …