آخرین خبرها

جواب علوم تجربی نهم صفحه 3 مواد و نقش آن ها در زندگی

خود را بیازمایید صفحه 3

متن بالا را یک بار دیگر به دقت بخوانید و به موارد زیر پاسخ دهید.
1- کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد؟ کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد؟

منیزیم
2- کدام فلزها واکنش پذیری کمتری دارند؟

طلا

 

آزمایش کنید صفحه 3

وسایل و مواد لازم: بشر،کات کبود،تیغهٔ آهن،تیغهٔ منیزیم،تیغهٔ روی
1- سه بشر را شماره گذاری کنید و درون هر یک تا یک سوم حجم آن، آب بریزید.
2- یک قاشق چای خوری کات کبود در هر یک از بشر ها حل کنید.
3- در بشر شمارهٔ ( 1)تیغهٔ آهن، در بشر شمارهٔ (2) تیغهٔ منیزیم و در بشر شمارهٔ ( 3) تیغهٔ روی را قرار دهید.
4- سرعت تغییر رنگ در سه بشر را با هم مقایسه کنید.

سرعت تغییر رنگ:   منیزیم > روی > آهن
5- کدام فلز واکنش پذیرتر است؟

منیزیم

 

فکرکنید صفحه 3

در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می زند یا ظروف آهنی؟ چرا؟

آهنی ، زیرا واکنش پذیری آهن از مس بیشتر است و زودتر زنگ میزند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 7 مواد و نقش آن ها در زندگی

فعالیت صفحه 7 الف) عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفته اند چه ویژگی مشترکی …