جواب علوم تجربی ششم صفحه 99 سالم بمانیم!

کاوشگری صفحه 99

با راهنمایی معلّم خود به صورت گروهی، فهرستی از چند بیماری غیرواگیر و علّت آنها تهیه کنید و در کلاس گزارش دهید.

  • بیماری هایی که از طریق هوا منتقل می شوند:

به وسیله عطسه یا سرفه ، ذرات در هوا پخش شده  و به دیگران سرایت می کند مثل:

سخک،سل،برونشیت،دیفتری،خروسک،سیاه سرفه و کروپ(CROUP)

  • بیماری هایی که از طریق مدفوع منتقل می شوند:

اسهال ، وبا و گاستروآنتریت

  • بیماری هایی که از طریق حشرات و عوامل بیماری زا انتقال می یابند:

مثل مالاریا ، مننژیت ،  کزار و تب زرد که بیشتر در مناطق گرم و قاره ای شیوع پیدا می کنند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 5 مخلوط و جداسازی مواد

خود رابیازمایید صفحه 5 حالت فیزیکی هر یک از محلول های زیر را مشخص کنید. …