آخرین خبرها

جواب علوم تجربی ششم صفحه 97 سالم بمانیم!

گفت و گو صفحه 97

بیماری ها، نشانه ها و علام تهایی دارند. بوی بد دهان، درد ماهیچه ها و سوزش هنگام دفع ادرار نشانه های بعضی از بیماری ها هستند. شما چه نشانه های دیگری از بیماری ها می شناسید؟

به عنوان مثال : دل درد ، تهوع و استفراغ ، اسهال سردرد ، سرفه و عطسه  و …

فرد بیمار در صورت داشتن چنین نشانه هایی چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی را نباید انجام دهد؟

سریعا به پزشک مراجعه کند و از خوردن سرخود داروها و قرص ها پرهیز کند

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …