جواب علوم تجربی ششم صفحه 95 سالم بمانیم!

فکرکنید صفحه 95

به تصویر نگاه کنید. به نظر شما آیا این محیط می تواند سبب گسترش بیمار یهای واگیر شود؟ اگر جواب شما مثبت است، چگونه؟

این  محیطها پر از آلودگی هستند و حیواناتی مثل گربه و سگ از این ها تغذیه می کنند و می توانند ناقل بیماری های واگیردار شوند. همچنین پر از پشه و مگس و حشراتی هستند که توانایی ناقل شدن را دارند.

پرسش متن صفحه 95

بعضی میکروبها در بدن جانوران زندگی میکنند. به این جانوران، ناقل بیماری میگویند؛ مثلاً نوعی پشه ناقل بیماری مالاریا و سگ ناقل بیماری هاری است. چه جانوران دیگری میشناسید که ناقل بیماری هستند؟

به عنوان مثال موش ناقل بیماری طاعون است.

آیا میتوان جایی پیدا کردکه میکروب آنجا نباشد؟ پس چرا فقط بعضی مواقع بیمار می شویم؟

طبیعتاً هرجایی میکروب ها پیدا می شوند ولی به دلیل وجود دو سد دفاعی بدن ما همه آن ها نمی توانند  وارد بدن ما شوند و مارا بیمار کنند.

گویچه های سفید بیگانه خوار این میکروب های غیرفعّال را راحتتر می خورند. امّا اگر میکروب ها از این سد نیز عبور کنند، چه اتّفاقی می افتد؟

در صورت بیماری زا بودن میکروب ، بیمار می شویم.

دکمه بازگشت به بالا