آخرین خبرها

جواب علوم تجربی ششم صفحه 9 سرگذشت دفتر من

جمع آوری اطلاعات صفحه 9

از موادّ طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید و به کلاس گزارش دهید.

ظبیعی مصنوعی
درخت – آب – باد – فلزات – خاک – میوه – برگ – گل ها کمد – قابلمه – سیم- دفتر – کاغذ – شیشه – پیتزا – نخ – پارچه

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …