جواب علوم تجربی ششم صفحه 89 جنگل برای کیست؟

گفت و گو صفحه 89

اکنون در مورد هریک از مثال های بالا به این پرسشها پاسخ دهید: کدام جانور سود می برد؟ کدام جانور سود نمی برد؟

دوستی مورچه و شته : هم مورچه ها و هم شته ها سود می بینند.

غذای مجّانی: کرکس سود می برد ولی شیر نه سود می برد نه زیان می کند.

مگس های مزاحم: اسب زیان می بینید و مگس های سود می کنند.

دکمه بازگشت به بالا