جواب علوم تجربی ششم صفحه 87 جنگل برای کیست؟

کاوشگری صفحه 87

نمونه نتیجه
نان کپک زده است
نخود کپک زده است
ورقه ی آلومینیومی کپک نزده است
  • کپک در کدام نمونه (ها) رشد کرده است؟

در نمونه نان و نخود

  • کپک هایی که رشد کرده اند، انرژی مورد نیاز خود را از کجا به دست آورده اند؟

از مواد درون نان و نخود

  • نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

کپک ها برای تکثیر شدن نیاز به موادی برای تامین انرژی رشد و تکثیر خود دارند. در نتیجه نان و نخود که دارای آن مواد (مثل نشاسته) هستند گزینه ی خوبی برای تکثیر کپک هستند.

دکمه بازگشت به بالا