جواب علوم تجربی ششم صفحه 85 جنگل برای کیست؟

فکرکنید صفحه 85

شکل زیر ارتباط غذایی بین چند جانور را نشان می دهد.
اگر جانور (ب) از بین برود با استدلال توضیح دهید کدام جانور در معرض خطر قرار می گیرد.

عکس: پ>الف>ب>ت>ث

زندگی (الف)و(ت)  به طور مستقیم به خطر می افتد زیرا غذای اصلی شان (ب) است. و اگر تعداد (ت) های ناشی از سوء هاضمه کم شود درنتیجه زندگی (ث) هم به خطر می افتد.

ولی برای (پ) اتفاقی نمی افتد!

 

پرسش متن صفحه 85

شاید دیده یا شنیده باشید که با استفاده از بقایای گیاهان، خاک گیاهی می سازند.
قارچ ها در تشکیل این خاک نقش دارند. امّا قارچ ها چگونه این کار را می کنند؟

قارچ ها با تجزیه بقایای موجودات زنده باعث می شوند تا موّاد تشکیل دهنده ی آن ها دوباره به طبیعت برگردد. با این کار به تشکیل، بهبودو تقویت خاک کمک بسیاری می کنند.

دکمه بازگشت به بالا