جواب علوم تجربی ششم صفحه 84 جنگل برای کیست؟

حل تمرین علوم ششم|درس دوازدهم:جنگل برای کیست؟

پرسش متن صفحه 84

عکس: بلوط

عکس: سنجاب

عکس: روباه

در کلاس چهارم با زنجیره ی غذایی و چگونگی نشان دادن آن آشنا شدید.
الف) رابطه ی غذایی جانداران شکل روبه رو را با زنجیره ی غذایی نشان دهید.

ب) در این زنجیره، زندگی روباه چگونه به درخت بلوط وابسته است؟

سنجاب از بلوط تغذیه می کند و روباه هم از سنجاب ها تغذیه می کند.

پ) زنجیره های غذایی را در شکل زیر پیدا و آنها را رسم کنید.

 

هویچ←خرگوش←عقاب

هویج←خرگوش←روباه

گندم←موش←عقاب

گندم←موش←مار←عقاب

گندم←موش←جغد

بلوط←سنجاب←روباه

بلوط←سنجاب←جغد

گندم←گنجشک←جغد

گندم←گنجشک←روباه

آیا بین زنجیره هایی که رسم کرده اید، ارتباطی (جانداران مشترک)وجود دارد؟ آنها را مشخّص کنید.

عکس: گندم

عکس: موش 

عکس: هویج

عکس: پرنده

عکس: عقاب

عکس: کفشدوزک

عکس: خرگوش

عکس: مار

عکس: روباه

عکس: جغد 

عکس: بلوط

عکس: سنجاب

در زنجیره 1 و 2 هویج ، 3و 4و 5 و 8و 9 گندم ، 3و 4 و5 موش ، 1و 2 خرگوش

دکمه بازگشت به بالا