جواب علوم تجربی ششم صفحه 81 شگفتی های برگ

فکرکنید صفحه 81

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

نتیجه می گیریم که برای شناسایی نشاسته می توان از محلول ید استفاده کرد و همچنین در برگ نشاسته وجود دارد.

دکمه بازگشت به بالا