جواب علوم تجربی ششم صفحه 80 شگفتی های برگ

حل تمرین علوم ششم|درس یازدهم:شگفتی های برگ

آزمایش کنید صفحه 80

عکس: قطره محلول یُد روی نشاسته ریخته شده است.

عکس: وسایل مورد نیاز: بشر کوچک، بشر بزرگ، الکل، محلول ید، برگ شمعدانی

1-مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول یُد بریزید. مشاهدات خود را یادداشت کنید و در کلاس گزارش دهید.

نشاسته سیاه رنگ می شود.

عکس: برگ داخل الکل روی حرارت قرار گرفته است.

2- برگی را در یک بشر کوچک بگذارید و آن قدر الکل روی آن بریزید تا روی آن را بپوشاند. حال این بشر را در یک بشر بزرگ تر بگذارید که تا نیمه از آب پر شده است. این بشر را آن قدر حرارت دهید که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک ببینید. برگ را با احتیاط از بشر خارج کنید و آن را با آب بشویید؛ سپس برگ را در یک بشقاب بگذارید و محلول ید را روی آن بریزید. چه مشاهده میکنید؟

سیاه می شود که یعنی نشاسته در برگ وجود دارد.

دکمه بازگشت به بالا