آخرین خبرها

جواب علوم تجربی ششم صفحه 8 سرگذشت دفتر من

حل تمرین علوم ششم|درس دوم:سرگذشت دفتر من

 

فکرکنید صفحه ی 8

در گذشته های دور برای ثبت و ذخیره ی اطّلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقّاشی روی دیوار غارها استفاده می کردند. مزایا و معایب این روشها را بنویسید.

مزایا معایب
برای طولانی مدت ماندگار بودند.

به شدت فراوان بودند و هرجایی می توانست آن هارا پیدا کرد.

مواد طبیعی اند که در نهایت به طبیعت باز می گردند و به آن ضرر نمی رساندند.

کنده کاری آن ها سخت و زمانبر بود.

سنگ ها به مرور خرد می شدند و از بین می رفتند.

چوب درختان هم به مرور فرسوده و خراب می شد.

امکان فروریزش غار ها و از بین رفتن آن ها هم بود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …