جواب علوم تجربی ششم صفحه 78 خیلی کوچک،خیلی بزرگ

گفت و گو صفحه 78

میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیج های می گیرید؟

در گذشته برای مشاهده یک سلول باید آن را می کشتند و بعد از رنگ آمیزی آن را زیر میکروسکوپ نگاه می کردند ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژی حتی می توان مولکول های به شدت ریز را در یک سلول زنده در بدن مشاهده کرد.

بزرگنمایی میکروسکوپ های قدیمی زیاد نبود اما میکروسکوپ های جدید حتی ذرات اندازه نانومتر و کمتر را نشان می دهد و می توان از آن برای مشاهده مولکول های ریز استفاده کرد.

میکروسکوپ های قدیمی در واقع برای سرگرمی بود و امروزی ها برای تحقیق و پژوهش و خیلی تخصصی طراحی شده اند.

در هنگام استفاده از میکروسکوپ های قدیمی نهایت یک نفر می توانست تصویر را ببیند و اگر قرار بود افراد دیگری آن را ببینند فردی آن را نقشی می کرده ولی می بینیم که امروزه حتی می توانیم میکروسکوپ را بر صفحات نمایشی بزرگ به طور مستقیم نشان داد.

دکمه بازگشت به بالا