جواب علوم تجربی ششم صفحه 69 سفرانرژِی

کاوشگری صفحه 69

1- مطابق شکل فنری را از تکیه گاهی آویزان کنید و کنار آن یک خط کش بچسبانید.
2- وزنه ی کوچکی را از انتهای فنر آویزان کنید و محلّ توقّف وزنه را مشخّص کنید.
3- وزنه را به اندازه ی 2 سانتی متر به طرف پایین بکشید و سپس رها کنید. وزنه تا چه ارتفاعی بالا می رود؟ 

2 سانتی متر
4- آزمایش را با کشیدن وزنه به اندازه ی 3 سانتی متر، 4 سانتی متر و… تکرار کرده و هر بار ارتفاعی را که جسم بالا می رود اندازه گیری و یادداشت کنید.

  • در کدام حالت، انرژی ذخیره شده در مجموعه ی جسم و فنر بیشتر است؟

هنگامی که برای مسافت بیشتری کشیده شود.

  • نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

هرچه فنر مسافتی بیشتری کشیده شود ، انرژی بیشتری در خود ذخیره می کند.

 

فکرکنید صفحه 69

علی خودکاری دارد که درون آن از فنر استفاده شده است؛ این فنر با استفاده از دکمه ای که
در کنار خودکار قرار گرفته، از حالت فشرده خارج می شود. او فنر خودکار را در حالت فشرده قرار داده و جسمی را مطابق شکل جلوی آن قرار می دهد. اگر دکمه را فشار دهد، چه اتفّاقی می افتد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

هنگامی که دکمه را فشار می دهد ، فنر فشرده می شود و انرژی ای در آن ذخیره می شود. زمانی که  انرژی ذخیره شده به انرژی حرکتی تبدیل می شود ، فنر از حالت فشرده خارج می شود  و باعث می شود تا جسم جلوی آن حرکت بکند و به جلو پرتاب شود.

دکمه بازگشت به بالا