جواب علوم تجربی ششم صفحه 68 سفرانرژِی

فکرکنید صفحه 68

آیا وسیله هایی را م یشناسید که به کمک باتری کار کنند؟

بله مثل کنترل تلویزیون ، چراغ قوّه ، ساعت و ..

وقتی چراغ قوّه یا اسباب بازی متحرّک را به کار می اندازید، انرژی ذخیره شده در باتری به چه شکل هایی از انرژی تبدیل می شود؟

انرژی صوتی ، نوری ، نورانی و الکتریکی

 

کاوشگری صفحه 68

1- با استفاده از یک خط کش و تکیه گاه، اهرمی بسازید.
2- یک قطعه ی پلاستیکی را مطابق شکل روی لبه ی خط کش قرار دهید، سپس وزنه را از فاصله ی 15 سانتی متری بر روی لبه ی دیگر خط کش رها کنید، چه مشاهده می کنید؟

قطعه ی پلاستیکی به بالا پرتاب می شود.
3- بار دیگر وزنه را از ارتفاع 25 و 35 سانتی متری رها کنید، چه تغییری مشاهده می کنید؟

قطعه پلاستیکی بیشتر از قبل به بالا پرتاب می شود.
4- در کدام حالت، قطعه ی پلاستیکی بیشتر به هوا پرتاب می شود؟

در حالت دوم و سوم
آیا می توان گفت؛ هرچه ارتفاع جسم رها شده از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی ذخیره شده در آن بیشتر است؟

بله

دکمه بازگشت به بالا