جواب علوم تجربی ششم صفحه 6 زنگ علوم

کاوشگری صفحه 6

می دانید که وقتی چند جسم را از یک بلندی رها می کنیم، پس از مدّتی به زمین می رسند؛امّا برخی زودتر و برخی دیرتر به زمین می رسند. به نظر گروهی از دانش آموزان :«هرچه سطح جسم بیشتر باشد،دیرتر به زمین می رسد.» درباره ی این مسئله ، تحقیقی طرّاحی و اجرا کنید.

می توان از یک فویل استفاده کرد و مقدار یکسانی از فویل را به دو حالت : مچاله شده و مچاله نشده (به صورت پهن) از دو ارتفاع یکسان پرتاب کرد. مشاهده می کنیم که فویلی که مچاله نشده دیرتر به زمین می رسد در حالی که فویل مچاله شده ( با اینکه جرم یکسانی دارند) زودتر و با سرعت بیشتری به زمین می رسد . علت آن هم این است که هنگام فرود بر هر سطحی از فویل نیرویی مخالف نیروی حرکت از سمت هوا وارد می شود که هر چه سطح برخورد فویل با هوا بیشتر باشد این نیرو بیشتر است و به میزان بیشتری مانع پایین آمدن می شود.

دکمه بازگشت به بالا