جواب علوم تجربی ششم صفحه 49 ورزش و نیرو (2)

فکرکنید صفحه 49

فرض کنید در زمین مسابقه ی فوتبال، جاذبه ی زمین بر توپ وارد نشود. به نظر شما چه اتّفاق هایی ممکن است بیفتد؟

توپ فوتبال در هوا معلق می شود و هیچ کس نمی تواند ضربه ی درستی به آن بزند.

دکمه بازگشت به بالا