آخرین خبرها

جواب علوم تجربی ششم صفحه 48 ورزش و نیرو (2)

حل تمرین علوم ششم|درس هفتم:ورزش و نیرو (2)

گفت و گو صفحه 48

عکس: پسر شیر آب را باز می کند.

الف) چرا وقتی شیر آب را باز میکنیم، آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند؟

به دلیل نیروی جاذبه

عکس: اسکی باز به سمت پایین حرکت می کند.
ب)چرا اسکی باز در سرازیری به طرف پایین حرکت می کند و سرعت آن زیاد می شود؟

زیرا نیروی جاذبه باعث افزایش سرعت پایین آمدن او می شود.

 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …