آخرین خبرها

جواب علوم تجربی ششم صفحه 46 ورزش و نیرو(1)

کاوشگری صفحه 46

4- یکی از دانش آموزان چهارچرخه را نگه دارد و دانش آموز دیگری در هر یک از کفّه ها وزنه ی 100 گرمی قرار دهد. حال چهارچرخه را با دقّت رها کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

چهار چرخه ثابت می ماند و حرکت نمی کند.

5- اکنون وزنه ی کفّه شماره ی یک را با وزنه ی 200 گرمی جایگزین و آزمایش را تکرار کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

چهار چرخه به سمت وزنه ی شماره ی 1 حرکت می کند.

6- آزمایش را با وزنه های گوناگون تکرار و جدول زیر را کامل کنید.

شماره ی آزمایش وزنه ی موجود در کفه ی شماره (1) وزنه ی موجود در کفه ی شماره (2) وضعیت چهارچرخه
1 0 0 ثابت می ماند و حرکت نمی کند.
2 100 100 به هیچ سمتی حرکت نمی کند.
3 200 100 به سمت وزنه ی سنگین تر حرکت می کند.
4 400 400 ثابت می ماند و حرکت نمی کند.
5 400 100 به سمت وزنه ی کفه 1 که سنگینتر است حرکت می کند.
6 200 400 به سمت کفه ی شماره 2 حرکت می کند که سنگین تر است.
  • در کدام حالت ها چهارچرخه ثابت می ماند و حرکت نمی کند؟ هنگامی که وزنه ی کفه ها وزن برابری داشته باشند.
  • در کدام حالت ها چهارچرخه شروع به حرکت می کند؟ هنگامی که وزن یکی از کفه ها بیشتر از دیگری باشد.
  • آیا در آزمایش های شماره ی ( 2) و (4) به چهارچرخه نیرو وارد می شود؟ اگر پاسخ شما آری است،پس چرا جسم حرکت نمی کند؟ زیرا دو نیروی برابر از دو جهت مخالف وارد می شود که در واقع اثر هم دیگر را خنثی می کند.
  • به نظر شما شرط شروع به حرکت کردن یک جسم چیست؟

وارد کردن نیرو و غلبه بر نیروهای دیگری که مانع از حرکت جسم می شوند.

  • نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

پس الزاماً هرگاه به جسم نیرو وارد شود حرکت نمی کند بلکه باید نیروی برآیند صفر نباشد و همه نیرو های وارده یکدیگر را خنثی نکنند .در نهایت یک یا چندتا از نیروها بتواند نیروهایی را که مانع حرکتش است از بین ببرد و حرکت کند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …