جواب علوم تجربی ششم صفحه 45 ورزش و نیرو(1)

آزمایش کنید صفحه 45

یک جسم سنگین را انتخاب کنید که با هل دادن به راحتی حرکت نکند.
2- تلاش کنید با وارد کردن نیروی کافی آن را به حرکت درآورید.
3- از یکی از دوستانتان بخواهید تا او نیز به جسم در همان جهت هل دادن شما نیرو وارد کند. آیا در این حالت جسم راحت تر حرکت می کند؟ توضیح دهید.

بله زیرا هر چه نیروی بیشتری از یک طرف وارد شود طبیعتاً جسم راحت تر حرکت می  کند.
4- حال از دوستتان بخواهید از طرف مقابل به جسم نیرو وارد کند.

5- در کدام حالت، نیروها اثر همدیگر را خنثی کرده اند و جسم حرکت نمی کند؟

زمانی که نیرو ها روبرو وارد می شوند.(حالت سوم)
6- در کدام حالت، نیروها اثر یکدیگر را خنثی نمی کنند و نیروی خالص بیشتری به جسم وارد می شود و جسم سریع تر شروع به حرکت می کند؟

هنگامی که هردو از یک طرف وارد می شوند.(حالت دوم)

  • از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

نتیجه می گیریم که اگر دو نیرو هم اندازه از یک هت وارد شوند جسم حرکت می کند ولی اگر مقابل وارد شوند همدیگر را خنثی می کنند.

دکمه بازگشت به بالا