جواب علوم تجربی ششم صفحه 44 ورزش و نیرو(1)

فکرکنید صفحه 44

الف) حدّاقل، چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟

دو جسم
ب) اگر دو جسم برهم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزدیکی خودرو ایستاده است و خودرو را هل نمیدهد، آیا دو جسم به هم نیرو وارد می کنند؟

خیر وارد نمی کنند.

 

علم و زندگی صفحه 44

در علوم سال سوم با بازی طناب کشی آشنا شده اید. در این بازی دو تیم مثلاً سه نفره طناب را در دو جهت مختلف می کشند. اعضای هر دو تیم تلاش زیادی می کنند تا طناب را به طرف خودشان بکشند. گاهی اوقات طناب به سادگی حرکت نمی کند.
الف) به نظر شما در چه حالتی با اینکه بر طناب نیرو وارد می شود، طناب حرکت نمی کند؟

نیرو از دو طرف برابر باشد.
ب) در چه حالتی یکی از گروهها برنده می شود؟

زمانی که نیروی وارد شده توسط یک طرف بیشتر از طرف دیگر باشد.

دکمه بازگشت به بالا