آخرین خبرها

جواب علوم تجربی ششم صفحه 43 ورزش و نیرو(1)

پرسش متن صفحه 43

عکس الف: دو دختر به یکدیگر نیرو وارد می کنند.

عکس ب: دو دختر دست یکدیگر را می کشند.

در شکل های الف و ب دخترها به یکدیگر نیرو وارد می کنند. آیا به نظر شما مرد و اسب نیز به هم نیرو وارد می کنند؟

بله قطعاً

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …