جواب علوم تجربی ششم صفحه 42 ورزش و نیرو(1)

فکرکنید صفحه 42

در شکل های زیر با توجّه به اثر نیرو بر جسم مورد نظر، جاهای خالی را پر کنید.
الف)وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب شروع حرکت آن شود.
ب) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب کند شدن شدن حرکت آن شود.
پ) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب تند شدن شدن حرکت آن شود.
ت) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است باعث توقف آن شود.
ث) وارد کردن نیرو به جسم می تواند سبب تغییر جهت حرکت آن شود.

 

علم و زندگی صفحه 42

با انجام دادن فعّالیت های زیر می توانید نیرو را بهتر حس کنید:
1- مسابقه ی مچ اندازی در کلاس
2- مسابقه ی طناب کشی بین گرو ههای مختلف کلاس
3- وارد کردن توپ با ضربه ی پا به دروازه
4- دوچرخه سواری

 

پرسش متن صفحه 42

آیا خودرو به این علّت که شخصی پشت آن ایستاده است، حرکت می کند؟

تا زمانی که شخص به آن نیرو وارد نکرده حرکت نخواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا