جواب علوم تجربی ششم صفحه 41 ورزش و نیرو(1)

گفت و گو صفحه 41

جدول زیر شامل تعدادی از فعّالیت های روزانه است. در کدام مورد، جسم کشیده شده یا هل داده می شود و یا هم کشیده می شود و هم هل داده می شود. ردیف اوّل جدول به عنوان نمونه پر شده است.
شما می توانید موارد دیگری را به جدول اضافه و یا جایگزین کنید.

شماره توصیف فعالّیت کشیدن هل یا فشار دادن 
1 بستن درِ کشوی میز
2 باز کردن درِ اتاق
3 قرار دادن یک کتاب روی میز
4 شوت کردن توپ
5 بلند کردن کیف از روی زمین
6 جارو برقی کشیدن

 

آیا در این فعّالیت ها حالتی هست که جسم کشیده نشود یا هل داده نشود؟ خیر
آیا می توانیم از این فعّالیت ها نتیجه بگیریم: برای حرکت دادن هر جسم باید آن را بکشیم و یا هل دهیم؟

بله

 

فعالیت صفحه 41

در گروه خود، چند فعّالیت ورزشی را طرّاحی کنید که در آنها از نیرو برای تغییر جهت حرکت، تغییر شکل جسم، حرکت کردن جسم، توقّف جسم و کُند شدن یا تند شدن حرکت استفاده شود؛ سپس به همراه معلّم خود به حیاط مدرسه بروید و آنها را انجام دهید. پس از بازگشت به کلاس، هر گروه نتیجه ی فعّالیت خود
را به سایر دانش آموزان گزارش دهد.

(برعهده ی دانش آموز)

 

دکمه بازگشت به بالا