جواب علوم تجربی ششم صفحه 40 ورزش و نیرو(1)

حل تمرین علوم ششم|درس ششم:ورزش و نیرو(1)

فعالیت صفحه 40

عکس: بادبادک

عکس: موشک

عکس: مرد دروازه بان

عکس: مرد وزنه بردار

عکس: زن تیرانداز

عکس: مرد تنیس باز

به تصویرهای مختلف بالا نگاه کنید.

الف) در هر یک از تصویر ها چه فعّالیتی در حال اجرا است؟

1-هوا کردن بادبادک 2-فرستادن موشک به هوا 3-گرفتن توپ توسط دروازه بان 4-بلند کردن وزنه 5-کشیدن زه کمان 6-ضربه زدن به توپ تنیس

ب) نتیجه ی این فعّالیت بر جسم(توپ، تیر و…) چیست؟

به حرکت در آمدن یا از حرکت ایستادن جسم

1-جهت گرفتن بادبادک 2-حرکت موشک 3-ایستادن توپ 4-بالا رفتن وزنه 5-حرکت زه به عقب 6- تغییر جهت حرکت توپ تنیس

دکمه بازگشت به بالا