جواب علوم تجربی ششم صفحه 4 زنگ علوم

کاوشگری صفحه 4

1- مشخّص کنید چه چیزی را تغییر می دهید؟

ارتفاعی که تیله را از ان رها می کنیم تا خاک !

2- چه چیزی را اندازه می گیرید؟

قطر دهانه ی حفره یا گودال ایجاد شده

3- چه چیزهایی را ثابت و یکسان نگه می دارید؟

وزن و جنس تیله

 

نوع خاکی که در آن پرتاب می کنیم

 

قدرت و خود فرد پرتاب کننده

 

وسیله ای که با آن قطر حفره را اندازه می گیریم

در یک ظرف پلاستیکی مقداری خاک نرم بریزید و سطح آن را صاف کنید. سپس یک گلوله ی فلزّی را از ارتفاع یک متری رها کنید و قطر دهانه ی گودال را اندازه بگیرید.

این آزمایش را با ارتفاع های گوناگون تکرار کنید و مشاهدات خود را در جدول زیر بنویسید.

شماره ی آزمایش قطر دهانه ی گودال (میلی متر)
فاصله ی گلوله از خاک (نیم متر) فاصله ی گلوله از خاک (یک متر) فاصله ی گلوله از خاک (یک و نیم متر)
1 10 18 26
2 10 17 25
3 11 20 27
میانگین 10 17.5 26
  • نموداری برای نشان دادن ارتباط بین فاصله ی گلوله تا خاک و قطر دهانه ی گودال رسم کنید.

عکس: نمودار قطر دهانه ی گودال(میلی لیتر)، فاصله گلوله از خاک

  • نمودار گروهتان را با نمودار گروه های دیگر مقایسه کنید و نتیجه ی به دست آمده از نمودار را بنویسید.
  • نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند جمله بیان کنید.

هرچه فاصله ی پرتاب گلوله از خاک بیشتر باشد، قطر دهانه ی گودال بزرگتر می شود.

  • متن زیر را کامل کنید. برای این منظور توجّه کنید که هر چه فاصله ی گلوله از خاک بیشتر باشد، سرعت برخورد آن به خاک هم بیشتر است.
هرچه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین بیشتر می شود و قطر دهانه ی گودال بیشتر می شود.
  • پیش بینی کنید اگر گلوله را از فاصله ی 3 متری رها کنیم، قطر دهانه ی گودال چه تغییری می کند؟

به شدت افزایش می یابد شاید در حد 40 میلی متر!

درستی پیش بینی خود را با انجام آزمایش بررسی کنید و گزارش دهید.

دکمه بازگشت به بالا