جواب علوم تجربی ششم صفحه 33 زمین پویا

کاوشگری صفحه 33

2- از هر یک از چوب ها یک وزنه ی 200 گرمی آویزان کنید (فاصله ی محلّ قرار گرفتن وزنه ها با انتهای هر دو چوب باید یکسان باشد). چه چیزی مشاهده می کنید؟

چوب خشک مقاومت زیادی ندارد و درنتیجه اگر به مقدار زیادی به آن جسم وصل شود ممکن است که بشکند ولی چوب تر مقاومت دارد و می تواند مقدار زیاد وزن را تحمل کند.

فاصله ی وزنه تا زمین را اندازه گیری و یادداشت کنید.
3- قسمت دو را با وزنه های 300 و 350 گرمی تکرار و مشاهدات خود را در جدول زیر
یادداشت کنید.

جرم وزنه (گرم) 200 300 350
فاصله ی وزنه تا زمین

(سانتی متر)

چوب خشک 80 70 65
چوب تر 70 60 55
  • نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

چوب خشک مقاومت زیادی ندارد در نتیجه کم تر افزایش طول پیدا خواهد کرد و خم خواهد شد. ولی چوب تر مقاومتش بیشتر است و می تواند تا حدودی خم شود و فاصله آن با زمین کم تر است.

دکمه بازگشت به بالا